Terms of Service

 

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.lacessere.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: www.lacessere.nl (hierna te noemen “Lacessere”) is een handelsnaam van Lacessere en is een online winkel die kleding door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Lacessere en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lacessere en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.lacessere.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lacessere erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Lacessere. Lacessere is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Lacessere zijn vrijblijvend. Lacessere behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten gerekend. Voor verzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling.
4.4 Lacessere kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.
5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een Pinbetaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.2.2 Credit card: direct en online door middel van credit card betaling (VISA en MasterCard). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met credit card worden géén extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.  

5.2.3 Bancontact: consumenten uit België kunnen gebruikmaken van de betaaloptie Bancontact om zo op een vertrouwde manier met een betaalkaart de bestelling te betalen. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Lacessere onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Indien Lacessere haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Lacessere kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online winkel zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Lacessere streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan een melding in de winkelwagen, bij het kiezen van de betaalmethode en in de bevestiging van de bestelling.
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Lacessere voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.
6.6 Aan de leveringsplicht van Lacessere zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Lacessere is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan Lacessere op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 De consument heeft gedurende 14 (veertien dagen) de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze termijn vangt aan op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
8.2 In het geval dat de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product teruggezonden moeten worden naar het bedrijf met alle geleverde die toebehoren, en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking, en zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de beëindiging van de overeenkomst met redelijke en duidelijke instructies van het bedrijf.
8.3 Gedurende de periode dat de consument het product in zijn bezit neemt, dient de consument op een zorgvuldige wijze met het product en de verpakking om te gaan.

8.4 De consument mag alleen het product uitpakken voor zover dat nodig is om het product te beoordelen of te behouden. In het geval dat het gekochte product schoenen betreft, is de consument verplicht deze te passen op zachte ondergrond, zodat de zolen geen tekenen van gebruik laten zien. Als het product is voorzien van een label dan dient deze niet losgekoppeld te worden van het product. In alle andere gevallen kan, afhankelijk van de staat waarin het product zich verkeerd en naar de inzicht van de verkoper, beoordeeld worden of het product teruggenomen zal worden.

Artikel 9. Retour 
9.1 In het geval dat de consument gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht zijn de kosten van terugkeer voor de consument.
9.2 De retour kosten €6,75 wordt verrekend met de aankoopbedrag.
9.3 De consument dient de aanwijzing te volgen die het bedrijf vooropstelt.
9.4 Het bedrijf zal de aankoopprijs zo spoedig mogelijk terugbetalen min de retour kosten €6,75, binnen 1 tot 3 werkdagen, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van het product.
9.5 De consument zorgt ervoor dat de producten in dezelfde staat worden ontvangen met alle bijbehorende labels.
9.6 Als het bedrijf vaststelt dat het geretourneerde product is versleten en/of gebruikt, zal het bedrijf de aankoopprijs niet terugbetalen.

 

Artikel 10. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.
10.1 Lacessere doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Lacessere te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan Lacessere te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar info@lacessere.com.

10.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
10.3 Lacessere streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Iedere aansprakelijkheid van Lacessere, van personeel en producten van Lacessere voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Lacessere aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
11.2 Lacessere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Lacessere.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Lacessere jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Lacessere verschuldigd is.
11.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Lacessere, dan wel tussen Lacessere en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Lacessere, is Lacessere niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Lacessere.

 

Artikel 12. Overmacht
12.1 Lacessere heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lacessere gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lacessere kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Lacessere en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.

Lacessere
Zichtenburglaan 31
2544 EA Den Haag
Nederland
E-mail: info@lacessere.com
Website: www.lacessere.nl

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.